Insändare 7 februari 2024 i Markposten

Etapper av och för utveckling

I slutet av förra året underströk Bygg- och miljönämnden vikten av att detaljplanen för Horred, Stommen etapp 2, omgående startar upp igen och att arbetet med denna bedrivs skyndsamt. Tidsplan för arbetet ska enligt beslut vid decembermötet redovisas vid nämndens nästa möte, den 8 februari 2024 – alltså denna vecka.

Byalaget vill gärna se denna redovisning och att arbetet med detaljplanen fortsatt bedrivs skyndsamt. Allt som driver utvecklingen framåt i bygden behövs, och ger underlag inför viktiga helhetsbeslut. Detta gäller inte minst planering av kommunal infrastruktur, som VA-ärenden, gator och dagvattenhantering, som kommunal service i fråga om t ex antal platser i förskolor och skolor i närområdet, liksom övrig service och övriga verksamheter i bygden.  Allt detta refererar ju till helhetsbilden av både etapp 1 och etapp 2 av Stommen i Horred!

Arbetet med detaljplan för etapp 2 av Stommen i Horred måste fortsätta omgående, eftersom processen med bostadsbyggande i bygden redan har försenats i många år, och kan inte vänta längre.

Kommunen behöver utveckling, och utveckling i alla delar av kommunen gynnar kommunen.