Insändare 3 juli i Markbladet

Horredsbygden på gång!

Efter många års kämpande är det fint att fullmäktige i Marks kommun i juni 2024 fattade flera beslut som kommer att medverka till positiv utveckling i Horredsbygden.

Området Lida köptes in för decennier sedan, men har inte exploaterats för att möjliggöra för företag och industrier att etablera sig. I den nu beslutade investeringsbudgeten kan läsas att det i år har hållits ett startmöte för området, som skall byggas ut och färdigställas. Markarbeten kommer att påbörjas första kvartalet 2025 och förhoppningsvis vara klart under samma år.

Området Stommen, etapp 1, ska påbörjas med markarbeten för bostadsbyggande 2025. För Stommen, etapp 2, finns nu beslut i fullmäktige, i investeringsbudgeten, om att hela detaljplanen ska färdigställas med ca 40 villor och radhus och vara antagen i fullmäktige under första kvartalet 2025. Man vinner mycket på att hela området, både etapp 1 och etapp 2, kan fullgöra markarbeten under 2025. Det är mycket viktigt att projektering av gator, vatten, avlopp m m i området påbörjas så snart som möjligt.

I investeringsbudgeten som antogs av fullmäktige finns det avsatt medel för projektering av nybyggnation av Loftsgårdens förskola i Horred under 2025 och för byggnation 2026. Förstudien som Teknik- och servicenämnden tagit fram för sex avdelningar har godkänts i Barn- och utbildningsnämnden tidigare i år. En ny förskola i Horred kommer att bli ett stort lyft för både barn och anställda i verksamheten. När det gäller förskolesituationen i bygden fortsätter Karstorps Naturförskola att vara en bra och kompletterande verksamhet. Positiva besked för Horredsbygden, och ärenden som kommer att följas noggrant!

Horredsbygdens byalag

Intressegruppen för Horredsbygdens förskolor