Text i insändare i Markbladet 31 januari 2024

ALL anledning att ompröva beslut

Drygt ett år har föräldrar och andra invånare engagerat sig i förskolesituationen i Horredsbygden, och osäkerheten kring förskolekapacitet i bygden gör att Intressegruppen för Horredsbygdens förskolor fortsätter sitt påverkansarbete för alla barns bästa.

Intressegruppen samverkar i detta med Horredsbygdens byalag, som har utveckling av bygden på alla sätt för ögonen. Marks kommun bekräftade i november 2023 att ledig mark i industriområdet, samt etapp 1 i det nya bostadsområdet Stommen projekteras med fysisk infrastruktur under 2024. Dessutom ska plan för etapp 2 av området omgående slutföras. Många nya bostäder och arbetstillfällen tillkommer inom snar framtid, vilket är glädjande!

I kommunen ökar befolkningen som mest i nordväst och sydväst (SCB) – det senare i Horredsbygden. Folkbokföringstalet för åldrarna 0-4 år ökar de senaste åren (SCB) – och icke folkbokförda i åldersspannet tillkommer. I Horred har 56 lägenheter färdigställts 2023, omkring 150 bostäder är under projektering, plus att möjligheter öppnas för företag att etablera sig. Detta lockar inflyttare och genererar skatteintäkter till kommunen – då krävs ansvar för kommunala skyldigheter och verksamheter, t ex platser i förskolor och skolor i närområdet. Kommunalråd Dahlberg citeras i Markbladet den 24 januari ”att det är viktigt att den stora mängden har nära till sin förskola och då behöver vi fokusera resurserna där” – så gör då detta!

Det pågår en översyn av förskolor och skolor i kommunen, vilket är bra. En översyn innebär faktainsamling om lokaler mm, befolkningsstatistik och -prognoser samt planering av samhällsutveckling – som bostadsbyggande av dignitet; aktuellt i Horred.

Alla beslut i närtid som har med förskolor och skolor att göra och inte redan är genomförda, bör tas in i denna ”översyn av samtliga förskolor och skolor i kommunen”, för övervägande. Tidigare utredningar, tjänsteskrivningar och beslut ska vara öppna för omprövning, och beslut tas för den nya situationen. Kommunen ska ju leva upp till slagorden Bästa Mark och Bästa barnkommun!

För ca femton år sedan diskuterades nedläggning av förskola och skola i Björketorp, sedan skulle det finnas kvar, och nu aviseras utökning – trots att antal bostäder i närområdet inte ger förutsättningar för att platserna kan nyttjas. Finns det underlag för dessa helomsvängningar, eller har det bara varit önskemål?

Konceptet Naturförskola är något som föredras av många familjer – erbjud då det, och utöka Karstorp förskola från en avdelning till två. Förskolan är nu fullbelagd, och efterfrågan finns för fler platser – som genom utbyggnad kan stå klar inom ett år om genomförande inte försenas.

Ja, kommunalråd och relevanta politiska strukturer i Marks kommun – alltför lite fokus har lagts på förskolesituationen i Horred – så gör om och gör rätt, och säkra tillräckligt med platser i närliggande förskolor och skolor för nuvarande och framtida invånare i Horredsbygden!