Vad byalaget gör och gjort 2020 – hittills

Vad byalaget gör 2020

Förbereder projekt i en klass på Sjöbyskolan

Fortsätter verka för en flytbrygga och för omklädningsmöjligheter vid badplatsen i Lilla Horredsjön

Agerar för lösningar kring trädgårdsavfall i Horred

Förbereder gång- och cykelled förbi Horreds kyrka och fram till norra delen av, och runt, Lilla Horredsjön samt andra förbättringar i utemiljön i tätorten

Bevakar Marks kommuns planering för gatunätet i Horred – sträckning, justeringar och hastigheter

Följer upp ärenden kring utemiljön i Horred med Marks kommun

Följer nämndmöten i relevanta nämnder i Marks kommun

Deltar i olika möten och sammankomster, under våren 2020 mest via digitala lösningar

Välkomnar nya företag i bygden

Planerar för olika möten och påverkansarbete under andra delen av 2020

 

Vad byalaget har gjort 2020

Verkat för att ett ute-gym placerats i Horred av Marks kommun – använd det gärna

Köpt ny väggklocka till Horreds bibliotek – som tyvärr stals efter några veckor

Sammanställt enkätsvar av Enkät 2020, och haft utställning av svaren i Horreds bibliotek

Uppvaktat Plan- och byggnadsnämnden, Marks kommun, med enkätsvar kring bostadsbyggande

Uppvaktat Marks Bostad AB och andra presumtiva byggare med enkätsvar kring bostadsbyggande

Intervjuats av Borås Tidning om enkäten och utställningen i maj, och följt upp i augusti

Ställt in Återvändardagen 2020 p g a corona-situationen

Hållit årsmöte i mars 2020

Lämnat remissyttrande om kollektivtrafik i Västra Götaland 2021-2025