Insändare 21 februari i Markbladet

Förskoleplatser för nutid och framtid

Det är glädjande att kommunpolitiker ser till hela kommunen, inklusive Horredsbygden. I hela kommunen borde fokus vara på att utveckla och inte avveckla – och det behöver inte alltid vara i kvantitet, utan framför allt i kvalitet. Detta inte minst om det gäller t ex förskolor och skolor, som inte ska utsätta barn för dåliga miljöer. Så det är glädjande med löften om att kommunal service ska utvecklas – gärna i olika former. Service behövs där invånare lever och bor – och färdigställt och pågående bostadsbyggande är verklighet – så där behövs servicen nu, medan ”goda förutsättningar” på annat håll enbart visar på möjligheter.

På kommunens hemsida citeras Ulf Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande (S) den 4 april 2023 om att Mark ska bli landets bästa barnkommun; ”Gör vi det bra för barnen gör vi det bra för alla som bor och verkar i Mark”, och tillägger att alla barn har rätt att nå sin egen potential. Barnperspektivet lyfts fram som genomgående ledstjärna i kommunens mål och arbete.

Detta är positivt, och bör då generera tillräckligt med platser i förskola i familjers närområde.

Barn ska vistas i utvecklande och trygga miljöer i hela kommunen. Barn är olika, liksom vuxna är olika, och behöver olika miljöer för att utvecklas och främja sina kvaliteter. Förskolor för många barn kan fungera för många barn, medan andra barn kan utvecklas bättre i förskolor för färre antal barn. Viktigt är att beakta att både innemiljö och utemiljö i tillräcklig storlek behövs och ger stora värden för både barn och vuxna. I en bygd som har så mycket natur vore det märkligt att inte nyttja denna för barnverksamhet; för rörelse, upptäckter och kunskap.

De två nuvarande förskolorna i Horredsbygden är fullbelagda; Loftsgårdens förskola och Karstorp förskola – från mars månad. Fler bostäder har tillkommit i Horred de senaste åren, och fler är på gång.

Den kommunala översynen av förskolor och skolor ska presenteras i mars månad 2024.

Bygden gläds över att Teknik- och servicenämnden presenterar möjligheter vad gäller förskoleplatser i Horredsbygden – men frågan är om en förskola med sex avdelningar kommer att räcka till på lite sikt? Nuvarande totalt fyra avdelningar är fulla, och skulle ytterligare två avdelningar räcka till för en förskoleklass och tillkommande barnfamiljer i över 100 bostäder? Och är stora förskolor önskvärt för alla barn, och föräldrar? Hur kan kommunen säkra tillgång på kvalitativa förskoleplatser i Horredsbygden för nutid och framtid, utan att ha kvar – och bygga ut – Karstorp och dessutom redan nu planera för en tredje förskola?