Insändare i Markbladet v11

Bygga och bo – även i Horredsbygden!

Sedan 1988 har Horredsbygdens byalag återkommande verkat för att bostadsbebyggelse i Horred ska komma till stånd. År 1991 vann den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Horred laga kraft, där en målbild för bostadsbyggande fram till år 2005 presenteras. Fem olika områden i Horred lyfts fram för bebyggelse av småhus och flerbostadshus. Enbart ett av dessa områden (del B) har först på de senaste åren verkställts.

FÖP lyfte att fram till 2005 fanns behov om ca 100 bostäder – var finns de? Från 1991 till 2005 byggde kommunen 15 lägenheter och några år senare byggdes 4 lägenheter – en stor avvikelse och besvikelse.

Ett nytt bostadsbestånd har tillkommit i Horred under 2020-talet, och det är välkommet. Bland nuvarande invånare önskas bostads-/hyresrätter i markplan med uteplats för att lämna stor villa i bygden, och därmed ge inflyttande barnfamiljer möjligheter. Flera vill ha lite större boende än vad befintliga lägenheter erbjuder, då steget från stor villa till liten lägenhet känns för stort.

Område Stommen (del A i FÖP) – varför är detta område ännu inte planerat, byggt och bebott? Nya förhoppningar kom när Plan- och byggnadsnämnden år 2019 beslutade att hela området Stommen skulle detaljplaneras, som ett område med blandad bebyggelse. För att vara lockande för inflyttare behöver service för alla åldrar erbjudas i närområdet – på plats vid inflyttningen.

Genom t ex flyktingtillströmning under 2015/16 och 2022/23, har ökad efterfrågan på bostäder i hela landet noterats, och även i Horredsbygden. Utflyttning från storstäder under familjeåren kan föryngra och säkra mindre orters utveckling, vilket är positivt. FÖP kan inspirera till att öppna fler områden för tomter för småhus. Fler bostäder och service behövs!

I kommunens Nämndplan 2023-2024 nämns att det ska bli fler detaljplaner för bostäder och verksamhetsområden, vilket låter bra men är alltför ospecificerat och inte tidsplanerat.

I budgeten för Marks kommun 2023-2026 omnämns industriområden i Horred och Horred Stommen för exploatering och detaljplanering – men är det verkligen kostnadsfritt, så att inga siffror behöver synas i budgeten? Utlovat markarbete i just dessa marker under 2024 – är de gratis? Påföljande år? Området Stommen, som delats upp i två etapper – går arbetet vidare i år för bägge etapperna enligt beslut? Möjliggörs industrietablering på Lida? I beslutat budgetunderlag från Teknik- och servicenämnden för 2025-2028, taget i februari 2024, syns inget arbete i Horred. För Marks Bostad AB listas stora investeringar under 2024 och 2025 – vad av detta hamnar i Horredsbygden?

Med cykelpolicy och möjligheter till distansarbete bör kommunens satsningar vara att locka inflyttare – som ökar skatteintäkter – genom bra bostäder, bra service i närområdet och alla de fördelar som att leva i närhet till större orter, men med naturen utanför dörren, ger. Löften utan substans ger ingen trovärdighet, varken nu eller senare.