Verksamhetsberättelse för 2023-2024

Under verksamhetsåret 2023 – 2024 har styrelsen bestått av: Eva Andrée, Ingrid Brelind, Kerstin Kandziora, Harriet Hägg, Olle Hjortzberg-Nordlund, Torgny Thornström, Gun-Britt Skårhammar, Kenneth Svensson och Petter Bengtsson.

Styrelsen har under året varit mindre aktiv i marknadsföring fysiskt, men deltog en gång under våren 2023 vid loppmarknaden arrangerad av Hembygdsföreningen (samlade funderingar och förslag, och delade ut fröpåsar med insektsgynnande fröer). Hemsidan och Facebooksidan har aktivt blivit uppdaterade. Ett välkomstbrev i form av ett flygblad i A5-storlek finns att ges till nyinflyttade. I olika frågor har byalaget varit synligt i olika media under verksamhetsåret.

Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten. Alla möten har varit öppna för alla invånare i bygden. Fokusfrågor för verksamhetsåret har fortsatt varit bostadsbyggande, utvecklingsfrågor och kommunikationer. Styrelsen bevakar ärenden i olika kommunala nämnder och har en representant i Patientrådet vid Vårdcentralen i Horred. Styrelsen har haft separata möten med det lokala föreningslivet, lokala politiker och lokala fastighetsägare.

Styrelsen har kontinuerligt följt utvecklingsarbetet för bostadsbyggande i bygden. Etablerade kontakter uppdateras löpande med Marks kommun, Marks Bostads AB, Riksbyggen och andra byggare. Styrelsen ser med glädje att lägenhetsbyggande ska fortsätta, och att andra etappen av Riksbyggens flerfamiljslängor slutfördes 2023. Kommunen har anlagt en lekplats vid, och gång- och cykelbana förbi, hyreshusområdet.

Persontrafiken på Viskadalsbanan har utökats något av Västtrafik sedan december 2023. En del arbete kvarstår dock på vissa stationer och överfarter. Fråga om biljettpriser tas upp vid möten med Marks kommun. Dessutom fortsätter påverkansarbete för kollektivtrafik mellan Horred och Kungsäter/Veddige.

Kontakt med Trafikverket om olika åtgärder på/vid vägar i bygden sker löpande. Projekterade arbeten har dessvärre senarelagts i flera omgångar, men förhoppningsvis blir de snart genomförda. Ärende om åtgärder vid stationsområdet är anmält och inväntar genomförande.

Förslag om gång- och cykelvägar i bygden har lämnats till Marks kommun, utan att förbättringsarbete har kunnat fullföljas.

Byalaget är inte längre medlem i Resenärerna, eftersom engagemang för frågor utanför storstäderna saknades i organisationen.

Utfallet av enkäten som gjordes 2020 med stöd av Leader Sjuhärad för att inventera invånares behov och önskemål ligger fortfarande till viss grund för byalagets verksamhet och fokus. Samtidigt efterfrågar styrelsen förslag och idéer via hemsidan, www.hbygden.se

Samordningsgruppen Horred består av Horredsbygdens byalag, Horredsbygdens Rödakorsgrupp, Istorps pastorat i Svenska kyrkan, Lions Club Horred och Mötesplatsen Horred/Staden på Berget, samt i detta sammanhang även Föreningen Tjernobylbarn i Horred. Gruppen utgör en humanitär respons på situationen i Ukraina och är del av byalagets arbete för integration, och fortsätter under 2024. Ekonomi för denna grupp handläggs av byalaget. Gruppen har varit, och är, aktiv på många sätt i stödet av flera familjekonstellationer som anlänt till bygden under 2022 och 2023, och representanter för gruppen deltar i möten med Marks kommun och andra enheter.

Hantering av olika ärenden inom Marks kommun gällande utemiljön i bygden bevakas och följs upp, till exempel badplatsen vid Lilla Hornsjön, växtlighet på olika ytor och hantering av dagvatten. Grillplatserna vid Lilla Hornsjön har fått informationskyltar om att använda och sköta grillplatserna, samt att det går att anmäla brister till byalagets mailadress, info@hbygden.se

Byalaget agerade genom media, mail och närvaro vid möten för att biblioteket i Horred skulle bli kvar i lokalerna på Helsjövägen 3. Beslut i Kultur- och fritidsnämnden fattades 8 juni 2023, och biblioteket finns kvar i nuvarande lokaler åtminstone till slutet av 2028. Byalaget bjöd in alla intressenter till att fira beslutet med bubbel påföljande lördag.

Uppföljning av hantering av grovavfall och trädgårdsavfall diskuteras ännu med Marks kommun. Fortsatt kan invånare i Mark köpa ÅVC-kort för Veddige ÅVC istället för att ta sig till Skene skog.

Återvinningsstationen i Horred fungerar bättre efter påstötningar, och sedan årsskiftet 2023/2024 har kommunen tagit över ansvaret för hela återvinningsstationen.

Akuta ärenden i trafikmiljön, såsom fällda trafikskyltar och annat dylikt, rapporteras omgående in till Marks kommun för åtgärdande.

Uppföljning av ärende kring Eksätersparken har givit till resultat att kommunen inte har ekonomi för någon investering och erbjuder möjligheter till invånarna. Vid stormöte om frågan fanns visst intresse bland invånare, men inte i större omfattning. Kontakt tas med Gata&park för avverkning, och bortforsling av material till Marks kraftvärme, av olika kommunala markytor, så att ytorna rensas upp och ger möjligheter till nyttjande för promenader och lek.

För att muntra upp trafikanter längs rv 41 har ett projekt om gatstolpstrumpor genomförts till hälften, och inväntar fullt genomförande under mars månad 2024.

Tillsammans med Intressegruppen för Horredsbygdens förskolor agerar byalaget för att säkra tillräckligt med platser i förskolor och skolor i bygden, för nuvarande och framtida invånare.

Samverkan med Hembygdsföreningen i Horredsbygden för att ersätta befintliga anslagstavlor i bygden med informationskurer har ännu inte givit resultat.

Inför möjligheter att söka projektmedel förbereder styrelsen, även med samarbetspartners, olika utvecklingsprojekt för möjliga ansökningar, t ex platsutveckling och integrationsevenemang.

Styrelsen har deltagit i dialogmöten i Marks kommun mellan kommunföreträdare, organisationer och byalag under året, har lyft olika frågor, och dessa möten fortsätter under 2024. En process om en lokal överenskommelse mellan kommunen och föreningar/organisationer har pågått ett tag, utan att ha anmälts som slutförd.